Khóa hành trang vào lớp 1

Học trước 6 tháng :

Khóa 1 :

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : TẬP TÔ bảng chữ cái và từ ghép đơn giản .

+ , Nội dung phần đọc : Bảng chữ cái và ghép vần đơn giản.

+ , Mục đích khóa học : Con tập làm quen với lớp học , nắn chỉnh tay cầm bút và tư thế ngồi . Con sẽ định hình được cách viết chữ và thuộc được bảng chữ cái cũng như ghép vần đơn giản ( cô , bà , mẹ,...)

Khóa 2 :

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : TẬP VIẾT bảng chữ cái , từ ghép và câu ứng dụng theo điểm chấm.

+ , Nội dung phần đọc : Bảng chữ cái và ghép vần nâng cao và một số câu ứng dụng đơn giản.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng theo nét đứt và đọc được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng đơn giản.

Khóa 3 :

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : Tự xác định được ô li , dòng kẻ , Tập viết 11 phụ âm không chấm , từ ghép đơn giản

+ , Nội dung phần đọc : Bảng chữ cái và ghép vần nâng cao và một số câu ứng dụng đơn giản.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng theo nét đứt và đọc được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng đơn giản.

Khóa 4:

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : Tập viết vần , từ ghép , câu ứng dụng không chấm.

+ , Nội dung phần đọc : Con đọc trơn được từ ghép và câu ứng dụng.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được vần , từ ghép , câu ứng dụng và đọc trơn thành thạo.

 

Học trước 3 tháng :

Khóa 1 :

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : TẬP VIẾT bảng chữ cái , từ ghép và câu ứng dụng theo điểm chấm.

+ , Nội dung phần đọc : Bảng chữ cái và ghép vần nâng cao và một số câu ứng dụng đơn giản.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng theo nét đứt và đọc được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng đơn giản.

Khóa 2 :

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : Tự xác định được ô li , dòng kẻ , Tập viết 11 phụ âm không chấm , từ ghép đơn giản

+ , Nội dung phần đọc : Bảng chữ cái và ghép vần nâng cao và một số câu ứng dụng đơn giản.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng theo nét đứt và đọc được bảng chữ cái , từ ghép , câu ứng dụng đơn giản.

Khóa 3:

+ , Hướng dẫn tư thế ngồi chuẩn và cách cầm bút đúng .

+ , Nội dung phần viết : Tập viết vần , từ ghép , câu ứng dụng không chấm.

+ , Nội dung phần đọc : Con đọc trơn được từ ghép và câu ứng dụng.

+ , Mục đích khóa học : Con viết được vần , từ ghép , câu ứng dụng và đọc trơn thành thạo.


Tổng quan lớp học

Học phí:                 1 học phần : 2.150.000 VNĐ

Thời gian:              2 tháng

Số buổi :                16 buổi

Số học sinh:          Mỗi cô chỉ dạy 4 bạn

Độ tuổi:                  4 đến 6 tuổi

Đảm bảo

  • Nhận diện ô li ,cách giữ vở sạch
  • Kĩ thuật viết chuẩn đẹp
  • Biết căn chỉnh khoảng cách giữa các chữ cái , các tiếng
  • Trung tâm có sự trao đổi thường xuyên với phụ huynh nhằm  nắm rõ khả năng tiếp thu của con để đưa ra mục tiêu học tập cũng như sự đảm bảo kết quả của con sau từng học phần